หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างอัตรากำลัง
อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

แผนพัฒนาการเกษตร
แปลงใหญ่
Smart Farmer
Young Smart Farmer
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
 

ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ถั่วเวียงทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
วสช.บ้านนาเวียง
โทรศัพท์
0613268683

กะหรี่ปั๊ป ไฮ ไฮ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าไฮ
โทรศัพท์
0847213674

วิสัยทัศน์/พันกิจ

  ...วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร...

"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองวิถีอีสาน"

  ...คำขวัญอำเภอคำเขื่อนแก้ว...

"
เมืองโบราณ ธารสองสาย ไก่รสเด็ด เมล็ดข้าวหอม"
 
...วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร...

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

 
...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร...

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

  ...พันธกิจสำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว...
1.
ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตร
2.
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
3.
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงupdate เมื่อ 15 มีนาคม 2564