หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างอัตรากำลัง
อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

 

แผนพัฒนาการเกษตร
แปลงใหญ่
Smart Farmer
Young Smart Farmer
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
 

ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ถั่วเวียงทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
วสช.บ้านนาเวียง
โทรศัพท์
0613268683

กะหรี่ปั๊ป ไฮ ไฮ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าไฮ
โทรศัพท์
0847213674

อัตรากำลัง

สนง.เกษตร ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง
อำนวยการ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม หมายเหตุ
ระดับต้น ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน
อ.คำเขื่อนแก้ว 1 - - 5 - 1 - - 3 11 นักการฯ

1
update เมื่อ 15 มีนาคม 2564