กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร
หน้าหลัก ประวัติอำเภอคำเขื่อนแก้ว ข้อมูลอำเภอ บุคลากร องค์ความรู้การเกษตร ติดต่อเรา
เมืองโบราณ
ธารสองสาย
ไก่รสเด็ด
เมล็ดข้าวหอม
พระธาตุุกู่จาน ตำบลกู่จาน
ดงเมืองเตย ตำบลสงเปือย
ไก่ย่างบ้านแคน ตำบลดงแคนใหญ่
พระสังกัจจาย ตำบลเหล่าไฮ
ระบบอินทราเน็ต (SSNET)
กองการเจ้าหน้าที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
( E-MAIL)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ
กองทุนบำเหน็ดบำนาญ
ข้าราชการ
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ข้าราชการ
สื่อเกษตรครบวงจร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอ
เลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ไทยเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ

นายสวัสดิ์ สิงห์สุข

เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว

   
 
 
   
นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ทำพิธีรับมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อนำไปแจกให้เกษตรกรในหมู่บ้าน
รายละเอียด (2/04/2557)

นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ปี 2557 
รายละเอียด (1/04/2557)

นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือก             กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นปี 2557       
รายละเอียด (1/04/2557)
นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และนางสาวอรุโณทัย ก้านจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ข้าวอื่นๆ) ปี 2557
รายละเอียด (27/03/2557)

นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และนางกุหลาบ พองชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือก   เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2557 
รายละเอียด (27/03/2557)

นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และนางวิริยา บุญเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ปี 2557 
รายละเอียด (27/03/2557)

นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโสธร และนางสาวสุภาพร นาจาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ปี 2557 
รายละเอียด (27/03/2557)

นายสวัสดิ์ สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และนายเกษ วัฒน์ทัน     เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ข้าวเจ้า) ปี 2557
รายละเอียด (27/03/2557)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


Free Web Site Counters

เริ่มนับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557